سورتينگ مرغ ،سورتینگ ماهی ،جك تخليه،چك وير،باسکول،باسکول آویز،باسکول کامیون کش صنعتی ،باسکولت،باسکول ریلی،توزین پیوسته،باسکول محورکش،کیسه ...